Kancelaria Podatkowa - Sławomir Chmielewski | Zielona Góra, Wrocław, WarszawaPosiadamy certyfikat AEO, Oferujemy audyt podatkowy, odwołanie od decyzji, skarga do WSA, interpretacje podatkowe, spór z urzędem.Sławomir Chmielewski /doradca podatkowy/

Dokumentacja podatkowa

Kiedy musimy sporządzać dokumentację

Obowiązek sporządzenia dokumentacji dotyczy:

 1. transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustaw podatkowych,
 2. transakcji z tzw. rajami podatkowymi

Dokumentacja dotyczy transakcji, których wartość przekracza równowartość:

 1. 100 000 EUR - jeżeli transakcja nie przekracza 20% kapitału zakładowego,
 2. 30 000 EUR - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych,
 3. 50 000 EUR - w pozostałych przypadkach oraz
 4. 20 000 EUR - w przypadku transakcji z rajami podatkowymi (wykaz niżej)

W kwocie kapitału zakładowego o której mowa w pkt 1., nie uwzględnia się tej części kapitału:

 1. która nie została na ten kapitał faktycznie przekazana,
 2. która została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów) przysługującymi udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki,
 3. która została pokryta wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych,

LIMITY

Rok podatkowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1€ 4,020 4,717 4,079 3,859 3,831 3,582 4,1724 4.1082
20 000 Euro 80 400 94 340 81 580 77 180 76 620 71 640 83 448 82 164
30 000 Euro 120 606 141 510 122 370 115 794 114 936 107 460 125 172 123 246
50 000 Euro 201 010 235 850 203 950 192 990 191 560 179 100 208 620 205 410
100 000 Euro 402 020 471 700 407 900 385 980 383 120 358 200 417 240 410 820

Pamiętaj, że wartość transakcji to kwota łącznie z podatkiem VAT.

Uwaga: Wartość transakcji w przypadku umowy pożyczki rozumiemy jako wartość odsetek z tego tytułu za okres sporządzenia dokumentacji podatkowej.


Kogo dotyczy obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Pamiętaj, Dotyczy zarówno podmiotów które są osobami fizycznymi jak i osobami prawnymi.


Powiązanie występuje, kiedy:

 1. podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.
 4. lub

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych?

Przepisy podatkowe zawierają obowiązek zawarcia poniższych informacji które należy podać w dokumentacji i tak:

 1. określenie funkcji, jakie spełniają uczestnicy transakcji (aktywa i ryzyko) - analiza funkcjonalna;
 2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty - analiza kosztowa;
 3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;
 4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej zakresie - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;
 5. wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki;
 6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Analiza funkcjonalna

Powinna zawierać funkcje pełnione przez strony transakcji. Cena powinna odzwierciedlać rozkład funkcji, zadań i ryzyk. W przypadku kiedy Podatnik pełni więcej funkcji, zaangażuje więcej dóbr lub im większe ponosi ryzyko tym większej oczekuje zysku z transakcji.


Analiza kosztowa

Powinna wskazywać koszty związane z daną transakcją, ponoszone przez obie strony kontrahentów.


Metoda i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny transakcji

Przy określaniu ceny rynkowej przedmiotu transakcji należy powołać na metody określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1856) dotyczy transakcji do roku 2008.

Od roku 2009 obowiązują:

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (poz. 1267)
 2. oraz

 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (poz. 1268)

Strategia gospodarcza

W przypadku gdy na cenę transakcji nie wpłynęła strategia gospodarcza realizowana przez podmiot sporządzający dokumentację, element ten może zostać w dokumentacji pominięty. Często jednak stosowana przez podmiot strategia gospodarcza jest ważnym argumentem, broniącym zastosowaną w transakcji cenę.


Inne czynniki kształtujące cenę transakcji

Czynnikami takimi są np. specyficzne cechy produktu i usług, okres ważności produktu, utrata wartości produktu na skutek postępu technologicznego, spadek siły nabywczej odbiorców, zakres nabywanych usług.


Oczekiwane korzyści

Podmiot sporządzający dokumentację transakcji związanych z uzyskaniem świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym jest zobowiązany przedstawić oczekiwane w związku z ich zakupem wymierne korzyści ekonomiczne.


Wykaz rajów podatkowych dla celów sporządzenia dokumentacji podatkowej

Kraje te zostały wskazane w rozporządzeniach Ministra Finansów z 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego.
I tak są to:

 1. Księstwo Andory;
 2. Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 3. Antigua i Barbuda;
 4. Aruba - Terytorium Królestwa Niderlandów;
 5. Wspólnota Bahamów;
 6. Królestwo Bahrajnu;
 7. Barbados;
 8. Belize;
 9. Bermudy - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 10. Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 11. Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
 12. Wspólnota Dominiki;
 13. Gibraltar - Terytorium Zamorskie Korony Brytyjskiej;
 14. Grenada;
 15. Guernsey/Sark/Alderney - Terytoria Zależne Korony Brytyjskiej;
 16. Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
 17. Jersey - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;
 18. Kajmany - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 19. Republika Liberii;
 20. Księstwo Liechtensteinu;
 21. Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
 22. Republika Malediwów;
 23. Wyspa Man - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;
 24. Republika Wysp Marshalla;
 25. Republika Mauritiusa;
 26. Księstwo Monako;
 27. Montserrat - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 28. Republika Nauru;
 29. Antyle Niderlandzkie - Terytorium Królestwa Niderlandów;
 30. Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
 31. Republika Panamy;
 32. Niezależne Państwo Samoa;
 33. Republika Seszeli;
 34. Federacja Sant Christopher i Nevis;
 35. Saint Lucia;
 36. Saint Vincent i Grenadyny;
 37. Królestwo Tonga;
 38. Turks i Caicos - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 39. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych;
 40. Republika Vanuatu


A co jeśli nie mamy dokumentacji podatkowej?

Jeśli nie przedstawimy dokumentacji, to różnica pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez organy podatkowe zostanie opodatkowana stawką w wysokości 50%.


Kiedy należy przedstawić dokumentację podatkową cen transferowych?

Nie jest określony terminu sporządzenia dokumentacji podatkowej. Jednak na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy są obowiązani do przedłożenia dokumentacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia im stosownego zeznania.

„Przepis art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określa terminu sporządzenia dokumentacji podatkowej. Jednakże treść przepisu art. 9a ustawy wskazuje na konieczność jej bieżącego sporządzania.
Brzmienie punktów 1, 2 i 6 tego przepisu wskazuje, że dokumentacja powinna przedstawiać także stan faktyczny sprzed zrealizowania transakcji. Charakter i obszerność wymaganej dokumentacji wskazują, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, na konieczność jej bieżącego sporządzania. Określony w przepisie art. 9a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, siedmiodniowy termin wyznaczony został do przedłożenia dokumentacji, a nie do jej sporządzenia. Należy również zauważyć, że przede wszystkim w interesie podatnika leży, by taką dokumentację przygotować na bieżąco wraz z zawieraną transakcją. Dyrektor Izby Skarbowej podziela zatem stanowisko, że przepis art. 9a ustawy nie pozwala na przyjęcie tezy, że dokumentacja w sprawie transakcji między podmiotami powiązanymi może być sporządzana dopiero w momencie wystąpienia z żądaniem jej okazania przez upoważnione organy”.
Izba Skarbowa w Warszawie pismo z 2 sierpnia 2007 r., 1401/BP-II/4210-38//07/JM(SIP).


Ceny transferowe a zakład

Transakcje wewnętrzne pomiędzy zagranicznym przedsiębiorcą a zakładem położonym w Polsce podlegają obowiązkowi sporządzenia szczegółowej dokumentacji podatkowej.


Ile kosztuje sporządzenie dokumentacji podatkowej przez wyspecjalizowany podmiot?

Ceny za w/w usługą są ustalane indywidualnie w zależności od ilości transakcji z podmiotami powiązanymi oraz stopnia skomplikowania dokumentacji. Pamiętajmy jednak, że do sporządzenia dokumentacji cen transferowych wymagana jest wiedza specjalistyczna z jednej strony a z drugiej obszerny zasób wiadomości o przebiegach transakcji gospodarczych oraz informacji o pozyskiwaniu danych na temat transakcji porównywalnych. Wpływa to na wysokość cen. Kancelaria w zależności od ilości transakcji wycenia usługę od 3 tys. złotych netto.

 

Kancelaria Podatkowa
Sławomir Chmielewski


Warszawa, Wrocław,
Zielona Góra

tel. kom. 505 149 003

poczta e-mail: E-MAIL: Kancelaria Podatkowa - Sławomir Chmielewski | Żary